photo picture license copyright

ผลงาน ภาพถ่าย รูปภาพมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในเว็บไซต์ เท่านั้น ทางเราไม่มีอำนาจ หน้าที่ หรือสิทธิ์ในการขาย หรือ จำหน่าย จ่าย แจกต่อ เป็นการรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ที่อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบนโฮสต์ BixP เท่านั้น